Arme cu ţeava ghintuită – 
Secţia supravegherea circulaţiei armament a Direcţiei generale securitate publică a Inspectoratului General al Poliţiei, 
- mun. Chişinău, str. Tiraspol, 11/1 (în preajma Gării feroviare):
- marţi, miercuri, joi şi vineri, de la ora 1100  până la 1200 şi de la ora 1400  până la 1600 .
Permis pentru armă de tip nou, în cadrul conformării posesorului de armă cu ţeava ghintuită la prevederile Legii nr. 130 din 08.06.2012  privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă, cu prezentarea următoarelor documente:
- copia buletinului de identitate şi fişa de însoţire; 
- raportul ofiţerului de sector prin care se confirmă că solicitantul dispune de safeu şi condiţii de păstrare a armei;
- certificatul medical, eliberat de medicul narcolog;
- certificatul medical, eliberat de medicul psihiatru;
- permisul de armă (în original);
- dovada achitării taxei pentru eliberarea permisului (260 lei pentru fiecare unitate de armă, achitaţi la Banca de Economii pe contul Inspectoratului General al Poliţiei).
Dacă posesorul armelor întruneşte toate condiţiile legale, permisul eliberat va fi vizat o dată la cinci ani, în baza certificatelor medicale nominalizate şi a certificatului privind examinarea tehnică periodică a armei, fără preschimbare şi taxe suplimentare. 
Pentru eliberarea permisului de procurare a armei cu ţeava ghintuită se  prezintă următoarele documente: 
- buletinul de identitate, fişa de însoţire şi copia acestora;
- avizul Inspectoratului de poliţie de la locul de trai, prin care se confirmă faptul că solicitantul dispune de safeu şi condiţii de păstrare a armei, se caracterizează pozitiv şi nu se deţin materiale compromiţătoare;
- certificatul medical, eliberat de medicul narcolog;
- certificatul medical, eliberat de medicul psihiatru;
- avizul psihologului privind starea psihologică din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme de foc şi muniţii, eliberat, cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii;
- certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică de mânuire a armei de foc, organizat de o persoană juridică autorizată;
- dovada achitării taxelor pentru eliberarea permisului de procurare a armei (660 lei pentru fiecare unitate de armă, cu achitarea la Banca de Economii, pe contul Inspectoratului General al Poliţiei);
- legitimaţia de sportiv sau antrenor de tir ori biatlon, sau legitimaţia de membru al unei federaţii, asociaţii, sau al unui club sportiv de tir ori biatlon (în original şi  copie), pentru arme de tir din categoria celor lungi cu ţeava ghintuită, după caz.
 Primirea documentelor şi eliberarea actelor pentru armele cu ţeava lisă (inclusiv cu bile de cauciuc) şi pistoale cu gaze este de competenţa inspectoratelor de poliţie teritoriale din raza de domiciliu a solicitantului.
Serviciul supraveghere armament şi activităţi licenţiate al inspectoratelor de poliţie teritoriale primesc în audienţă cetăţenii în fiecare zi de marţi şi joi, orele 1400 - 1600, miercuri şi vineri, între orele 900 - 1200
Pentru obţinerea permisului de armă de tip nou, în cadrul conformării posesorului de armă de vânătoare cu ţeava lisă (inclusiv pistoale cu bile de cauciuc) la prevederile Legii nr. 130 din 08.06.2012  privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă, se prezintă următoarele documente:
- copia buletinului de identitate şi a fişei de însoţire; 
- raportul ofiţerului de sector prin care se confirmă că solicitantul dispune de safeu şi condiţii de păstrare a armei;
- certificatul medical, eliberat de medicul narcolog;
- certificatul medical, eliberat de medicul psihiatru;
- permisul de armă (în original);
- dovada achitării taxei pentru eliberarea permisului de armă (260 lei pentru fiecare unitate de armă, achitați la Banca de Economii, pe contul Inspectoratului General al Poliţiei);
- copia carnetului de vânător, în cazul armelor de vânătoare lungi cu ţeava lisă.
Pentru informaţii, reclamaţii, sugestii, propuneri de instituire a unor mecanisme de eficientizare a activităţii ne puteţi contacta la telefoanele: 022-86-80-56, 022-86-80-60, 022-86-80-58 şi 022-86-81-65.

Direcţia generală securitate publică 
a Inspectoratului General al Poliţie